1. Základní opatření 

1.1. Tým pro koordinaci opatření

Koordinační tým by měl 

 • řídit radní pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví a dále by v něm měli pracovat zástupci:
  • odboru sociálních věcí a zdravotnictví
  • krajské hygienické stanice, 
  • zdravotnického zařízení v místě, 
  • poskytovatelů sociálních služeb, 
  • Městské policie, 
  • kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR, 
  • spádové ZŠ;
 • pravidelně získávat a vyhodnocovat aktuální informace o situaci v lokalitě, tj. jednak o promoření nákazou, ale také o celkové situaci v lokalitě, dodržování opatření proti šíření nemoci, dostupnosti podpory pro obyvatele lokality;
 • distančně zasedat pravidelně, např. 1x týdně (resp. častěji, pokud to bude aktuální vývoj v lokalitách vyžadovat); 
 • z jednání pořizovat zápis, se kterým by měl seznamovat vedení města, obyvatele lokality a odpovědné instituce zapojené do aktivit v lokalitě.

1.2. Pravidelné testování 

Podle rozhodnutí koordinačního týmu iniciovat testování rizikových obyvatel lokality (zdravotně hendikepovaných, seniorů), osob s podezřením na nákazu, (popř. určitého okruhu osob, který je například kvůli užívání společného sociálního zařízení vystaven zvýšenému riziku šíření nákazy). 

1.3. Sociální pracovníci pro pravidelný kontakt s obyvateli lokality 

V lokalitě by měli být přítomni nebo pro její obyvatele dostupní:

 • sociální pracovníci pro kontakt s obyvateli, optimálně denně ve stanovených hodinách, pro zaznamenávání jejich potřeb a následného řešení (přímo, předáním odpovědné instituci), a pro vyhodnocování aktuální situace v lokalitě, 
 • pracovníci odboru sociálních věcí,
 • pracovníci poskytovatele sociálních služeb, 

vybavení ochrannými pomůckami, aby bylo eliminováno riziko jejich nákazy (roušky, respirátory, rukavice, dezinfekce, ochranné obleky).

1.4. Zdravotník pro kontakt s pacienty v lokalitě

Pro zdravotnickou podporu obyvatelům lokality by mělo být určeno zdravotnické zařízení, vč. zdravotníka(-ů), kteří v lokalitě mohou podle potřeby působit pro osoby v karanténě, osoby nemocné a rizikové osoby z hlediska nákazy COVID

1.5. Zdravotnické zařízení pro hospitalizaci pacientů 

Pro pacienty z lokality by mělo být určeno zdravotnické zařízení, ve kterém budou v případě potřeby hospitalizováni 

1.6. Zařízení pro ubytování osob v karanténě, osob v léčebném režimu 

Pro případ rizika přenosu nákazy z osob v karanténě, při léčbě a pro osoby v riziku nákazy zabezpečit kapacity pro dočasné ubytování těchto osob (např. v ubytovnách nebo jiných ubytovacích zařízeních, hostelech, apod., které nemohou aktuálně provozovat činnost 

2. Prevence 

 • Prostřednictvím sociálních pracovníků a srozumitelných letáků informovat obyvatele lokality o rizicích COVID-19 a o chování k prevenci nákazy, v karanténě a při onemocnění. 
 • Zabezpečit telefonickou informační linku pro obyvatele lokality (jeden telefon sdílený soc. pracovníky).

3. Hygiena a zdraví 

3.1. Distribuce zdravotního materiálu 

 • Zabezpečit distribuci ochranných pomůcek a dezinfekce plošně do celé lokality, poučit obyvatele o jejich užívání. 

3.2. Distribuce vitamínů 

 • Prostřednictvím sociálních pracovníků zabezpečit distribuci vitamínů a potravinových doplňků pro zlepšení prevence onemocnění COVID-19.  

3.3. Udržování hygienického standardu 

 • Zabezpečit pravidelnou dezinfekci společných prostor a sociálních zařízení externím provozovatelem, a to opakovaně v průběhu dne.

3.4. Postup při podezření z nákazy, karanténa 

 • Vytvořit akutní ubytovací / domovní řád s popisem užívání společných prostor a sociálního zařízení. 
 • Zvážit instalaci mobilních sociálních zařízení (s užíváním v sektorech – např. vždy určité ubytovací jednotky k určenému zařízení).

3.5. Opatření při léčbě onemocnění 

 • Dle bodu 3.4, s důrazem na zabezpečení izolovaného sociálního zařízení. 

4. Výživa a ostatní základní potřeby 

4.1. Distribuce potravin z potravinové banky

 • Prostřednictvím poskytovatele sociálních služeb, nebo kapacitami městského úřadu, zabezpečit distribuci potravinové pomoci.

4.2. Asistence při nákupech potravin v karanténě  

 • Pro osoby v karanténě, nemocné a rizikové obyvatele lokality zabezpečit asistenci pro nákupy potravin a ostatních položek denní potřeby (např. přes sociální pracovníky, dobrovolníky).

5. Příjmy

5.1. Poradenství k zabezpečení příjmů

 • Zvýšit dostupnost poradenství k zabezpečení příjmů a řešení akutní finanční krize, vč. zadlužení a exekucí (prostřednictvím soc. pracovníků a pracovníků KoP ÚP ČR).

5.2. Dávky pomoci v hmotné nouzi 

 • Zvýšit dostupnost dávek pomoci v hmotné nouzi, a to odblokováním překážek k jejich vyplácení (zejména zrušení zón zvýšeného výskytu sociálně nežádoucích jevů) a intenzivním poradenstvím pro zjištění a uspokojení nároku (zejm. na všechny druhy dávek pomoci v hmotné nouzi).

6. Vzdělávání a volný čas

6.1. Podpora domácího vzdělávání dětí a doučování 

 • Ve spolupráci s vedením ZŠ zabezpečit distribuci materiálů pro domácí vyučování pro žáky v lokalitě.
 • Ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, popř. s učiteli a asistenty učitelů ze ZŠ, zabezpečit pravidelné doučování dětí (např. na vhodně upraveném volném prostranství v lokalitě). 

6.2. Podpora trávení volného času způsobem slučitelným s opatřeními při pandemii 

 • Ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb zabezpečit volnočasové aktivity pro děti na vhodně upraveném volném prostranství v lokalitě (v počtech osob nezvyšujících riziko promoření lokality nákazou).

7. Prevence ztráty bydlení 

7.1. Jednání s pronajímateli, zajištění udržitelných podmínek pro bydlení v lokalitě

 • Vstoupit do jednání s majiteli bytového fondu v místě a koordinovat s nimi postup prevence a řešení nákazy COVID-19 v lokalitě.
 • Jednat s majiteli bytového fondu o odkladu plateb nájemného či ubytovacího poplatku po dobu nouzového stavu.  

7.2. Zpřístupnění doplatku na bydlení  

 • Zvážit zrušení případných bezdoplatkových zón.

7.3. Tolerance neuhrazených plateb městu 

 • Zvážit vyšší toleranci neuhrazených plateb souvisejících s bydlením, jejichž příjemcem je město.

IPSI

Opatření k mírnění dopadů pandemie COVID-19 na obyvatele sociálně vyloučených lokalit a ubytoven