Život rodin s dětmi v době covidu:

 • Zvýšení přídavků na děti po 13 letech o 130 – 180 Kč nebude ani od dubna 2021
 • Ošetřovné v době zavřených škol představuje 70 % příjmu a mívá zpoždění
 • Nemocenské při nařízené karanténě je jen 60 % příjmu
 • Nedostatek obecních nebo sociálních bytů k pronájmu
 • Přeplněné školky a nejistota pokračování dětských skupin 
 • Částečné úvazky rodičů nejsou pro zaměstnavatele výhodné
 • Měsíce trvající distanční výuka dětí

Rodiny s dětmi mají již nyní potíže zvládat své náklady. V případě přijetí návrhů změn v zákonech o pomoci v hmotné nouzi a o státní sociální podpoře se jejich situace ještě zhorší.

BYDLENÍ

 • Rodiny žijící v nekvalitních bytech přijdou o příspěvek na bydlení od následujícího čtvrtletí. Po přestěhování jim vznikne nárok na dávku jen na 80 % nových nákladů, nebo z výdajů za předchozí byt. Vyřízení nové dávky trvá až 60 dní.

Není-li ve lhůtě stanovené podle odstavce 7 krajská pobočka Úřadu práce informována o zjednání nápravy stavu, v jehož důsledku byt nebyl vhodný pro bydlení, příspěvek na bydlení odejme, a to od počátku kalendářního čtvrtletí následujícího po dni, ve kterém uplynula lhůta pro zjednání nápravy stavu, v jehož důsledku byt nebyl vhodný pro bydlení. (ST 652, PN 7034)

 • O doplatek na bydlení přijdou rodiny na 6 měsíců společně s příspěvkem na živobytí, protože kvůli špatné kvalitě bydlení přestanou být zároveň považovány za osoby v hmotné nouzi. Šance na přestěhování do jiného bytu se blíží nule.

Není-li ve lhůtě stanovené podle § 33aa odst. 2 orgán pomoci v hmotné nouzi informován o zjednání nápravy stavu, v jehož důsledku byt nebyl vhodný k bydlení, doplatek na bydlení odejme, a to od počátku čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni, ve kterém uplynula lhůta pro zjednání nápravy stavu, v jehož důsledku byt nebyl vhodný k bydlení. (ST 652, PN 7034)

Osobou v hmotné nouzi není osoba, která je osobou, které byla žádost o dávku zamítnuta nebo které byla dávka odejmuta podle § 33ac, … a to po dobu 6 kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, na který nebyla dávka přiznána nebo ve kterém byla dávka odejmuta. (ST 652, PN 7034)

 • Kdo ze strachu kvůli špatné kvalitě bydlení nevpustí do bytu kontrolory, přijde o doplatek na bydlení na 6 měsíců, aniž by si mohl v té době požádat o doplatek na jiný byt. 

Pokud žadatel o doplatek na bydlení nebo příjemce doplatku na bydlení nedá souhlas se vstupem do obydlí, nebo znemožní provedení šetření v místě k ověření skutečností rozhodných pro nárok na doplatek na bydlení nebo jeho výši, nebo kontrolu skutečností uvedených v § 33 odst. 2, orgán pomoci v hmotné nouzi doplatek na bydlení nepřizná nebo odejme. (ST 652, PN 7034)

 • Po nevpuštění do bytu ztratí rodina nárok také na příspěvek na bydlení. Nemá-li kam jít, žádost podaná na stejný byt povede k nepřiznání příspěvku na bydlení. 

Pokud žadatel o příspěvek na bydlení nebo příjemce příspěvku na bydlení nebo osoba společně posuzovaná nedá souhlas se vstupem do obydlí, nebo znemožní provedení šetření v místě k ověření skutečností rozhodných pro nárok na příspěvek na bydlení nebo jeho výši, orgán státní sociální podpory příspěvek na bydlení nepřizná nebo odejme. (Zákon o státní sociální podpoře)

PÉČE O DĚTI

 • Rodiče dětí s neomluvenými hodinami přijdou na 3 měsíce o příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení jako dosud, ale navíc se jim ještě strhne pokuta 5 000 Kč z těchto dávek, jakmile na ně opět získají nárok. Nejdříve z doplatku na bydlení a, pokud to nestačí nebo nárok na doplatek na bydlení v bezdoplatkových zónách nemají, pak i z příspěvku na živobytí

Z příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení lze provádět srážky na úhradu pravomocně uložených pokut za přestupky uvedené v odstavci 2. Ustanovení o nepostižitelnosti dávky exekucí v tomto případě neplatí. Přestupky, u kterých se postupuje podle odstavce 1, jsou tyto přestupky: a) nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce, b) zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka. (ST 290 PN 6552)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce … zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka. Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu až do 5000 Kč. (Školský zákon)

 • Rodičům dětí s neomluvenými hodinami pobírajícím rodičovský příspěvek se k tomu navíc již nyní strhává 22 800 Kč z této dávky na péči o jiné dítě. 

Jestliže byl alespoň jednomu z rodičů pravomocně uložen správní trest podle zvláštního právního předpisu za neplnění povinností souvisejících s řádným plněním povinné školní docházky staršího dítěte v rodině, tak se z celkové částky rodičovského příspěvku, který náleží rodiči z titulu péče o nejmladší dítě v rodině, odečítá částka 22800 Kč. (Zákon o státní sociální podpoře)

 • Postihy se rozšíří i na rodiče, které své dítě nezapíší do školky nebo nezajistí jeho vzdělávání po dobu povinného předškolního roku. Přijdou za to nově na 3 měsíce o dávky hmotné nouze a v dalších měsících se jimdoplatku na bydlení a/nebo příspěvku na živobytí strhne částka 5 000 Kč.

V § 3 odst. 1 písm. e) se za slovo „docházky“ vkládají slova „nebo povinného předškolního vzdělávání“. (ST 652 PN 7034)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce … nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, zanedbává péči … o povinné předškolní vzdělávání dítěte. Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu až do 5000 Kč. (Školský zákon)

POKUTY HRAZENÉ Z DÁVEK HMOTNÉ NOUZE

 • Rodinám v hmotné nouzi se dále strhne pokuta z doplatku na bydlení a příspěvku na živobytí, pokud některý z členů rodiny spáchá takzvaný vybraný přestupek. Půjde především o pokuty ukládané za porušení vyhlášek obcí, které se v problematických lokalitách často později ukáží jako nezákonné nebo dokonce protiústavní.

Doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí lze snížit i opakovaně na dobu více měsíců po sobě, dokud všechny pokuty za vybrané přestupky, oznámené příslušné krajské pobočce Úřadu práce (dále jen „oznámené vybrané přestupky“), nebudou uhrazeny; nejdříve se sníží doplatek na bydlení, a nestačí-li to, sníží se příspěvek na živobytí. (ST 290/4)

PŮL ROKU BEZ POMOCI STÁTU

 • Rodiny, kde není žádný nezaměstnaný (např. samoživitelky s dětmi na rodičovské dovolené), nově ohrozí sankce, které se převádějí ze zákona o zaměstnanosti do zákona o pomoci v hmotné nouzi. Půl roku bez nároku na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení se ocitnou, pokud:
  • nezajdou k lékaři pro neschopenku, jako kdyby byli zaměstnaní nebo nezaměstnaní,
  • do 3 dnů nedoloží neschopenku na Úřad práce,
  • nebudou zastiženi doma, když je lékař uzná za nemocné.
 • Šest měsíců bez příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení nově zůstanou domácnosti, 
  • které si po kontrole kvality svůj byt ve stanovené lhůtě neopraví (půlroční lhůta bez nároku na dávky poběží i po dobu, kdy si bude rodina hledat nebo najde jiné bydlení),
  • nevpustí do bytu kontrolu kvality bydlení.
 • Ze tří na šest měsíců se prodlouží doba, po kterou nebudou mít rodiny nárok na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, pokud:
  • jim dávka byla přiznaná neprávem,
  • nenahlásí změnu své situace, která má vliv na výši dávek,
  • nesplní jakoukoli výzvu Úřadu práce (zpravidla něco doložit) ve lhůtě, kterou stanoví.

Osobou v hmotné nouzi není osoba, která je osobou, které byla žádost o dávku zamítnuta nebo které byla dávka odejmuta podle § 33ac, § 45 odst. 2, § 49 odst. 5 nebo § 63 odst. 2, nebo s ní společně posuzovanou osobou, a to po dobu 6 kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, na který nebyla dávka přiznána nebo ve kterém byla dávka odejmuta. (ST 652 PN 7034)

 Nehazardujme s budoucností dětí!

Odsuzujeme navrhované změny zákonů, které přinesou ještě větší bídu rodinám s dětmi