Vize

Naší vizí je soudržná a solidární společnost, která uznává a naplňuje podporu rovných příležitostí pro všechny občany, hodnoty spravedlnosti a solidarity, a která předchází sociálnímu vyloučení zranitelných skupin a jednotlivců.

Stát je garantem veřejných politik, které účinně reagují na potřeby občanů ve všech oblastech individuálního a společenského života, vč. zajištění bydlení, zaměstnání a veřejných služeb, a vytváří podmínky pro jejich naplnění ve spolupráci s kraji, obcemi a občanskou společností.

Česká republika je zodpovědným členem EU a mezinárodního společenství a solidárně reaguje také na důsledky chudoby ve světě, vč. například z ní vyplývající migrace. Přítomnost různých kultur, náboženství a tradic je při dobře vedených inkluzivních politikách, zejména na úrovni krajů a obcí, obohacující pro další společenský rozvoj.

Veřejné politiky jsou řízeny profesionály, jsou vystavěny na trvalých hodnotách, které se nemění jednorázovými politickými zásahy, ale vyvíjí se ve společenské diskusi politiků a odborníků, mezi které patří nejen úředníci, ale také akademici, občanský sektor a veřejnost, vč. lidí, kteří jsou sami sociálně vyloučení či sociálním vyloučením ohrožení. Zapojením veřejnosti do rozhodování a tvorby veřejných politik dochází k posilování efektivity, otevřenosti a transparentnosti veřejné správy na státní, regionální a místní úrovni.

Poslání

Rozvíjet a kultivovat společenskou debatu o veřejných politikách v Česku, pomáhat pojmenovávat sociální problémy podle skutečnosti a v souvislostech.

Přispět k formování expertních stanovisek k stávajícím veřejným politikám a navrhovat jejich systémové úpravy.

Pomáhat snižovat společenské napětí, které vzniká v důsledku koncentrace chudoby a sociálního vyloučení, ale také v rozvíjejícím se konfliktu majority a minorit; v případě sociálně vyloučených lokalit zejména Romů, v případě aktuálních migračních trendů přirozené i uměle vyvolávané xenofobie až rasové a kulturní nesnášenlivosti.

Být partnerem v diskusi o veřejných politikách aktérům ve veřejné správě – zákonodárcům a ostatním politikům, ministerstvům, krajům a obcím, vč. praktické pomoci při zavádění konkrétních politik, programů a opatření.

Analyzovat a evaluovat stávající veřejné politiky, sledovat jejich zjevné i skryté dopady na společnost a jednotlivce.

Přispět k odstraňování předsudků vůči Romům, menšinám, migrantům, či obecně ostrakizovaným lidem a skupinám lidí („nechtěným“, stigmatizovaným) a sociálně vyloučeným lokalitám jako takovým.

Přinášet podněty z funkčních veřejných politik v zahraničí.